Login

Register

Login

Register

zasady wonderwool

regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem wonderwool.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod wonderwool.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem wonderwool.pl, prowadzony jest przez jest Bloma sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Racławicka 6/22, 02-601 w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000611478, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213728900, REGON: 364149310, dalej jako „Bloma sp. z o.o.”

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bloma sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wonderwool.pl.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Ochrona danych osobowych

Bloma sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Racławickiej 6/22 02-601  w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000611478, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213728900, REGON: 364149310 jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu wonderwool.pl w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności („Polityka Prywatności”) włączonej do niniejszego Regulaminu przez odniesienie.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Bloma sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bloma sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bloma sp. z o.o..

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bloma sp. z o.o.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bloma sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wonderwool.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bloma sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Zamówienie nr …, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej oraz Paczkomatów. Koszty dostawy wynoszą: Kurier – 16,90 zł, Paczkomaty Inpost – 14,90 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl/

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

8.1 . Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, muszą Państwo poinformować wonderwool.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail hello@wonderwool.pl albo na adres: Bloma sp z o.o.
Ul. Dereckiego 102A/2, 20-875, Lublin, Polska.

Przed realizacją wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@wonderwool.pl. W e-mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć zwrot oraz numer konta, na który winien nastąpić zwrot należności.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.4. Zwracany przez Klienta produkt zostanie przyjęty tylko w przypadku produktu nieużywanego i nienoszącego śladów eksploatacji oraz, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Produkt nie może być zwrócony, jeśli Klient zdjął lub uszkodził opakowanie, w tym również worki foliowe, w które był zapakowany. Odsyłany produkt wraz z oryginalnym opakowaniem powinien zostać starannie zabezpieczony, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będącego wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania oraz/lub niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki.

8.5. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.

8.6. W przypadku zwrotu zamówienia, po tym jak zwrócony produkt zostanie przez nas zarejestrowany i uznany za pełnowartościowy, Wonderwool przeleje należną kwotę na Twoje konto.

8.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. wkładki laktacyjne, skarpetki, bielizna osobista, wielopaki).

8.8. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, który należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do odsyłanego Towaru. Korzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe.

8.9. Proces dokonywania zwrotów Towaru opisany jest na stronie www.wonderwool.pl/zwroty-i-reklamacje

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Bloma sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hello@wonderwool.pl. Bloma sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Proces składania reklamacji opisany jest na stronie www.wonderwool.pl/zwroty-i-reklamacje.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Bloma sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bloma sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bloma sp z o.o., Ul. Dereckiego 102A/2, 20-875 Lublin, mailowo pod adres hello@wonderwool.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Bloma sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Indywidualne zamówienie produktu

11. 1. Wonderwool oferuje możliwość złożenia Indywidualnego Zamówienia na produkty, które obecnie nie są dostępne w sprzedaży (tzn. są wyprzedane).

11. 2. Dokonanie Indywidualnego Zamówienia jest możliwe po wcześniejszej konsultacji drogą e-mailową z Zespołem Wonderwool dotyczącą konkretnego produktu, jego ilości oraz ewentualnej możliwości sprowadzenia go specjalnie na Państwa życzenie.

11.3. Warunki realizacji Indywidualnych Zamówień są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. Podobnie koszt sprowadzenia i termin dostawy – ustalany dla każdego zamówienia w sposób oddzielny – jest zależny od dostępności konkretnego produktu w magazynach producenta. Po ustaleniu wszelkich szczegółów zamówienia jego realizacja rozpocznie się dopiero po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy.

11. 4. Wszelkie pytania dotyczące Indywidualnego Zamowienia należy kierować na adres e-mailowy hello@wonderwool.pl

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bloma sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bloma sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bloma sp. z o.o..

14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

Administratorem danych jest Bloma sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Magazynowej 9a/10 w Warszawie, zarejestrowaną w XIII wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000611478, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5213728900, REGON: 364149310. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

II. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy wonderwool.pl ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie sklepu internetowego.

III. Jak dbamy o dane osobowe.

Administrator sklepu internetowego www.wonderwool.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
2.zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W ramach środków wymienionych powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego – na których podawane są dane osobowe, szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu Internetowego, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające sklep Internetowy, ale również klientów, którzy udostępnili administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
– witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
– aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych.

IV. Jaki jest zakres i cel zbierania danych osobowych.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:
1.zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,
2.zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem
3.przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
4.przyjmowanie i realizacja zwrotów towaru,
5.prezentowaniem reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
6.wiadomości e-mail z polecanymi produktami
7.dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności sklepu Internetowego;
8.wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
9.prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

V. Jakie dane przetwarzamy.

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby – jeżeli jest inny niż adres dostawy – nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu Internetowego.
Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji lub zwrotu/wymiany.

VI. Jak udostępniamy dane osobowe


W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne w sklepie internetowym oraz stacjonarnym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

VII. Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Internetowego, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Po skasowaniu konta przez Klienta są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa sklepu internetowego; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:
– dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.
– dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

VIII. Jakie są prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych sklepu internetowego.

W przypadku kontaktów, o których mowa w/w paragrafie, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

IX. Jaka jest możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta w sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczeniu Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

X. Logi serwera.


Podczas każdej wizyty na stronach sklepu internetowego wonderwool.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu wonderwool.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz sklep wonderwool.pl

XI. Jaka jest polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając z sklepu internetowego wonderwool.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.


XII. Co to są pliki cookies.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.


XIII. Jakie są p
liki cookie używane przez wonderwool.pl.


– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego,
– „serwisowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz potrzebne do wyświetlenia osobie odwiedzającej poprawnej wersji strony sklepu internetowego,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętywanie dodanych do koszyka produktów itp.

XIV. Jakie są pliki cookie podmiotów trzecich.

– “analityczne” Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja (opt-out)
– “reklamowe” pliki zapisywane przez firmy lub usługi realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe tj: DoubleClick.net, Facebook.com, Google.com, usefomo.com, onesignal.com
– “kontaktowe” pliki zapisywane przez firmę obsługującą system realizujący kontakt z klientem poprzez e-mail naszego sklepu (hello@wonderwool.pl)

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

XV. Jak wygląda proces zarządzania plikami cookie.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w sklepie internetowym, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji sklepu internetowego.

XVI. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki Prywatności serwisu wonderwool.pl?

Niniejsza wersja Polityki Prywatności serwisu wonderwool.pl obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Ważny komunikat serwisu wonderwool.pl:
Wszystkie treści opublikowane na www.wonderwool.pl mają wartość wyłącznie informacyjną. W żadnym wypadku nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej, psychologicznej, prawniczej ani też żadnej innej.